Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie
 

z dnia 25 maja 2020 roku
Uchwała nr 5
 

w sprawie modyfikacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
Rada Rodziców w dniu 25 maja 2020 roku uchwala, co następuje:

§1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego głosując droga komunikacji elektronicznej uchwala zmiany program wychowawczo – profilaktycznego (dokument w załączeniu do uchwały) w roku szkolnym 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19..
Rada Rodziców akceptuje zmiany z ww. przyczyny. W miarę naszych możliwości będziemy wspierali Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły w realizacji przyjętego programu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
Załącznik uchwały