Uchwała Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 roku

Uchwała nr 4 w sprawie opinii projektu planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 340 na rok 2018

Zebranie Rady Rodziców w dniu 10 stycznia 2018 roku uchwala co następuje:

§ 1

Zebranie Rady Rodziców głosując droga komunikacji elektronicznej zapoznało się z Planem Finansowym Szkoły Podstawowej nr 340 na rok 2018. Zebranie Rady Rodziców opiniuje negatywnie plan budżety na rok 2018 dla Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie. W szczególności Zebranie Rady Rodziców zwraca uwagę na:
1. brak wystarczających środków na administrację (między innymi na dostawy mediów do szkoły) i wynagrodzenia pracowników szkoły,
2. brak środków na rozwój dzieci w ramach zajęć przewidzianych programem i pozalekcyjnych,
3. brak środków na zapewnienie dzieciom zajęć świetlicowych na poziomie gwarantującym im jakiekolwiek możliwości wspierania nauki czy ponadprogramowy rozwój,
4. budżet jest czysto administracyjny i nastawiony na przetrwanie szkoły przez co mamy przekonanie, że dzieci (jako najważniejszy element systemu edukacji) mają ograniczaną szansę na indywidualny rozwój do jedynie nieformalnych działań i dobrej woli nauczycieli, którzy pozostają bez wsparcia zawartego w finansowaniu szkoły publicznej z naszych podatków,

Dodatkowo Zebranie Rady Rodziców wnosi aby system rozdziału środków i instytucja za ten rozdział odpowiedzialna nie dokonywała przyznawania budżetu w sposób zautomatyzowany i uwzględniała takie czynniki jak: wielkość i liczebność szkoły, potrzeby samych dzieci czy specjalizację szkoły (np. klasy sportowe), dzięki czemu stanie się on inwestycją Państwa w naszą przyszłość, którą są dzieci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rodzaj głosu Liczba oddanych głosów
Liczba głosów oddanych ZA
Liczba głosów oddanych PRZECIW
Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ