PROTOKÓŁ

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego 10 września 2015 roku. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele klas oraz – w pierwszej części zebrania – Dyrekcja Szkoły i Kierownik Świetlicy oraz przedstawicielki PZU.

Przyjęty porządek obrad zawierał:

 1. Otwarcie zebrania godzina
 2. Spotkanie z Dzielnicowym
 3. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum
 4. Spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły
 5. Spotkanie informacyjne z PZU
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej, Prezydium oraz Przewodniczącego
 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015
 8. Zatwierdzenie planu budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016
 9. Udzielenie absolutorium organom Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015
 10. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego
 11. Uchwalenie dofinansowania każdej z klas na tzw. doposażenie
 12. Inne tematy
 13. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców
 14. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców

Ad 2. Dzielnicowy odniósł się do zapytań Rady Rodziców na temat przebywania w okolicach „Biedronki” osób bezdomnych nagabujących dzieci. Zwrócił on uwagę na to, że do Policji w ostatnim półroczu nie trafiło żadne oficjalne zgłoszenie w tej kwestii, ani też spożywania alkoholu w miejscu publicznym czy sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. Dlatego Dzielnicowy uczula, by rozpowszechnić wśród rodziców prośbę o to, by zgłaszać wszelkie tego typu incydenty oficjalnie, bezpośrednio po zdarzeniu – na numer alarmowy Policji lub Dzielnicowego. Dzielnicowy odniósł się także do kwestii parkingu przy szkole – zwrócił uwagę na konieczność zmiany wadliwego oznakowania, przyznając, że służby mają ograniczone możliwości egzekucji nakazów obowiązujących na parkingu. Rada Rodziców złoży pismo do Komendanta Policji o zwiększenie kontroli w tym miejscu.

Ad. 3. Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 41 osób.

Ad 4. Dyrekcja Szkoły w swym wystąpieniu zwróciła uwagę na kwestie istotne dla organizacji nauczania i opieki nad uczniami w roku szkolnym 2015/2016:

 • znaczny wzrost liczby oddziałów – implikujący między innymi pracę zmianową oraz trudność w stworzeniu warunków do realizacji zajęć dodatkowych;
 • żywienie – do czasu oddania do użytku rozbudowanej stołówki posiłki wydawane są w auli, Dyrekcja apeluje o przestrzeganie zasad, niezbędnych do organizacji żywienia w „polowych” warunkach. Wraz z oddaniem nowej stołówki zwiększy się nie tylko liczba miejsc, ale także – do dwóch – punktów wydawczych. Daje to nadzieję nie tylko na bardziej komfortowe warunki konsumpcji, ale także – jeśli będzie taka możliwość – skrócenia przerw obiadowych, by dzieci spędzały mniej czasu w szkole. Oferta sklepiku i automatów została dostosowana do nowych przepisów.

Prowadzący obrady podziękował Dyrekcji i Kierownikowi Świetlicy, zobowiązując się – w imieniu przedstawicieli klas – do przedstawienia na piśmie pytań i uwag rodziców dzieci z poszczególnych klas.

Ad. 5. Przedstawicielki PZU przybliżyły ofertę ubezpieczeń dla szkoły oraz możliwości starania się o dofinansowanie (z sugerowaną wysokością – 10 tys. zł) instalacji monitoringu.

Ad. 6. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Anna Gandhi (przewodnicząca)
 2. Katarzyna Małecka
 3. Elżbieta Jaczyńska
 4. Małgorzata Kosicka-Gębska

i zaakceptowano w głosowaniu:

 • liczba głosów oddanych ZA – 41
 • liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
 • liczba głosów wstrzymujących się – 0

 Do Prezydium Rady Rodziców zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Robert Wojciechowski
 2. Joanna Prokop
 3. Magdalena Janik
 4. Małgorzata Remisiewicz
 5. d. Grzegorz Janas
 6. Marek Mlonka
 7. Tomasz Waskan

i zaakceptowano w głosowaniu:

 • liczba głosów oddanych ZA – 41
 • liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
 • liczba głosów wstrzymujących się – 0

 Prezydium wybrało ze swojego składu p. Roberta Wojciechowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Rodziców oraz Joannę Prokop na stanowisko Wiceprzewodniczącego ds. Finansowych.

 Ad. 7. Walne Zebranie Rady Rodziców zaakceptowało sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014 przedstawione przez Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340.

 • liczba głosów oddanych ZA – 40
 • liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
 • liczba głosów wstrzymujących się – 0

 Ad. 8. Walne Zebranie Rady Rodziców zaakceptowało plan budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2014/ 2015 przedstawiony przez Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340.

 • liczba głosów oddanych ZA – 39
 • liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
 • liczba głosów wstrzymujących się – 0

 Ad 9. Walne Zebranie Rady Rodziców udzieliło absolutorium wszystkim organom Rady Rodziców.

 • liczba głosów oddanych ZA – 39
 • liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
 • liczba głosów wstrzymujących się – 0

 Ad. 10. Walne Zebranie Rady Rodziców przyjęło organizację pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015. Przyjęto, że głosowania nad ustawami odbywać się będą w formie elektronicznej, a zebrania przedstawicieli odbywać się będą adekwatnie do potrzeb.

 Ad. 11. Uwzględniając planowane wydatki (w tym duży jednorazowy wydatek na instalację monitoringu), Walne Zebranie Rady Rodziców podjęło decyzję o odsunięciu w czasie decyzji na temat dofinansowania dla poszczególnych klas. Formuła dofinansowania zostanie ustalona po analizie otrzymanych deklaracji wpłat oraz dyskusji na temat sposobów zwiększenia ściągalności wpłat.

Ad. 12. W otwartej dyskusji zabrali głos przedstawiciele Rady Rodziców. Wśród poruszanych tematów znalazły się:

 • organizacja szkoleń GRAK (temat pilotuje p. Agnieszka Święch),
 • poprawa dowozu dzieci na basen (parkowanie autobusu pod szkołą),
 • niedostateczna liczba zajęć dodatkowych,
 • apel o krytyczną lekturę przekazanego do opinii Rady budżetu Szkoły;
 • organizacja ruchu przy szatniach.

Ad. 13. Kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców zostało ogłoszone na 30 września 2015 roku.

Załączniki

 1. Lista członków Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2014/2015
 3. Plan budżetu na rok 2015/2016