PROTOKÓŁ
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego 21 maja 2015 roku. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele klas oraz – w pierwszej części zebrania – Dyrekcja Szkoły.

Przyjęty porządek obrad zawierał:
1. Otwarcie zebrania
2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum
3. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły dotyczące rozbudowy stołówki
4. Omówienie spraw związanych z ochroną szkoły
5. Omówienie procedur związanych z incydentami, do których dochodzi na terenie szkoły
6. Omówienie tematu zajęć dodatkowych
7. Omówienie problemu hałasu w szkole i możliwości podjęcia środków zaradczych
8. Inne tematy
9. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców

1. Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 26 osób.
2. Spotkania z Dyrekcją Szkoły dotyczyło najważniejszych bieżących spraw, przede wszystkim harmonogramu rozbudowy stołówki i organizacji pracy stołówki w trakcie rozbudowy. Wśród najważniejszych informacji przekazanych przedstawicielom klas znalazły się:
• Prace budowlano-remontowe opóźnią się z uwagi na unieważnienie przetargu z powodu niespełnienia przez oferentów warunków cenowych. Ponowne rozstrzygnięcie zaplanowane zostało na 2 czerwca; w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia podtrzymano planowany termin rozpoczęcia prac – 15 czerwca. Spodziewany realny termin – przy powyższych założeniach i z uwzględnieniem czasu na odbiory – uruchomienia stołówki to ok. 30 września.
• Plan rozbudowy zakłada, że stołówka powiększy się o ok. 200 miejsc. „Ciężka” konstrukcja pozwoli w przyszłości nadbudować ten fragment budynku.
• Firma SunRest, która ,jak podkreśliła pani Dyrektor, wykazała dużą aktywność we wsparciu szkoły w okresie „przejściowym”, znalazła lokal w hali UCSiR, w którym będzie – do czasu oddania rozbudowanej stołówki – przygotować posiłki i wydawać je w formie cateringu (prawdopodobnie w salach ruchowych oraz auli). Obiady będą składać się wyłącznie z drugiego dania (bez deseru i picia); cena drugiego dania nie ulegnie zmianie. Dyrekcja prosi, by w tym okresie dodatkowo pamiętać o wyposażanie dzieci w wodę do picia.
• Dyrekcja dąży do całkowitej eliminacji automatów z napojami i przekąskami. Jeden pozostanie przy sali gimnastycznej, głównie z uwagi na potrzeby uczestników zajęć organizowanych przez firmy zewnętrzne, ale operator złożył deklarację, że menu będzie zgodne z wytycznymi rozporządzenia o zdrowej żywności w szkole.
• Dyrekcja Szkoły deklaruje uczestnictwo w programie „źródełka w szkołach”, będzie starać się o instalację jednego wodopoju, ale w obiekcie tej wielkości powinny znaleźć się co najmniej cztery źródełka. Koszt dodatkowych instalacji to 4 tys. zł.
3. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców poddało głosowaniu propozycję sfinansowania przez Radę Rodziców instalacji czterech „źródełek”.
liczba głosów oddanych ZA – 26
liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
liczba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 0
4. Część poświęconą podsumowaniu funkcjonowania ochrony szkoły w mijającym roku szkolnym rozpoczęła p. Magdalena Daczewska-Szczech informacją na temat danych finansowych. Wynika z nich, iż choć szkole zwiększyła się liczba dzieci o ok. 200, ściągalność wpłat na ochronę jest niższa – udało się zebrać do tej pory 18 070 zł, podczas gdy koszty ochrony do kwietnia zamknęły się już w kwocie niewiele mniejszej, tj. 17 478 zł. W sprawozdaniu znalazła się też informacja o tym, że po uwagach rodziców wymieniony został pan ochroniarz.
Wśród osób biorących udział w dyskusji panowało przekonanie, że dotychczasowa formuła ochrony nie jest zadowalająca – pan ochroniarz siedzący w jednym miejscu ma ograniczone możliwości efektywnego monitoringu, czego dowodem są odnotowane ostatnio kradzieże rowerów. Wśród propozycji zmian znalazł się montaż kamer, które objęłyby zarówno wnętrze szkoły, jak i jej otoczenie.
5. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców poddało głosowaniu propozycję zakończenia współpracy z ochroną z końcem roku szkolnego 2014/15.
liczba głosów oddanych ZA – 22
liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
liczba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 4
6. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców poddało głosowaniu propozycję umożliwienia Prezydium Rady Rodziców podjęcia decyzji odnośnie zakupu systemu monitoringu ze środków Rady Rodziców:
liczba głosów oddanych ZA – 25
liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
liczba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 1
7. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców poddało głosowaniu propozycję, by decyzja odnośnie sposobu ochrony została podjęta przez wyłonioną w nowym roku szkolnym i ukonstytuowaną Radę Rodziców:
liczba głosów oddanych ZA – 24
liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
liczba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 2
8. Panowie Tomasz Waskan oraz Grzegorz Janas zobowiązali się do analizy posiadanych zasobów oraz realnych możliwości i optymalnych kierunków rozbudowy systemu monitoringu.
9. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na to, że rozważana jest instalacja zamka elektrycznego, który unieruchomiłby drzwi w godzinach szczytu. W godzinach największego natężenia ruchu obserwacją dzieci zajmą się panie woźne oraz dyżurujący nauczyciele.
10. Na pytanie z Sali, jakie dodatkowe środki bezpieczeństwa można wprowadzić w związku ze zwiększeniem liczby klas (do „L”) w przyszłym roku szkolnym, Pani Dyrektor wyjaśniła, że intensywność dyżurów zależy od możliwości kadrowych. Nauczyciele dyżurują cały czas, z wyjątkiem przerwy śniadaniowej. Obecnie 100 nauczycieli przypada na blisko 1000 uczniów. Od września liczba dzieci zwiększy się do 1200, nowych nauczycieli przybędzie ok. 20.
11. Przedstawiciele klas, wykorzystując obecność Pani Dyrektor, zwracali uwagę na przypadki agresji wśród uczniów i sposób komunikacji z rodzicami po tego typu zajściach. Rodzice zgłaszali przypadki, w których o obrażeniach dziecka dowiadywali się np. od kolegi dziecka, a nie od nauczyciela będącego świadkiem zajścia lub pielęgniarki. Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie zna żadnego takiego przypadku i zapewniła rodziców, że po każdym incydencie (bójka, próba ucieczki ucznia, nękanie ucznia, itp.) zwoływana jest Rada Pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele, podkreśliła Pani Dyrektor, wiedzą jak postępować w tego typu przypadkach; ponadto każdy z nich przeszedł kurs pierwszej pomocy.
Robert Wojciechowski, przewodniczący Prezydium RR, przypomniał, że na stronie Szkoły dostępne są czytelne procedury odnośnie postępowania w trakcie bójki czy wystąpienia urazów, a także kolejnych kroków („instancji”) kontaktowania się z ciałem pedagogicznym w przypadku wątpliwości odnośnie m.in. bezpieczeństwa czy traktowania dzieci w szkole.
12. W dyskusji poświęconej zajęciom dodatkowym powtórzone zostały uwagi formułowane już wielokrotnie podczas zebrań RR: Szkoła ma bardzo ubogą, w porównaniu z innymi placówkami, ofertę zajęć dodatkowych – i niewiele się w tej kwestii dzieje od dawna. Obok postulatów, by częściej i skuteczniej podejmować ten temat w rozmowie z Dyrekcją, pojawiały się także konkretne rozwiązania, np. łączenie godzin wychowawczych przypadających na indywidualnych uczniów, by nauczyciele mogli poświęcić czas na zajęcia dodatkowe dla większej liczby dzieci.
13. Głos z sali zabrał Pan Krzysztof Mencel, który zwrócił uwagę na to, że sposobem na to, by rozliczać Dyrekcję Szkoły z różnych inicjatyw nie ex post, ale obligować do określonych zachowań ex ante poprzez wnikliwą analizę i zgłaszanie wniosków konkretnych zmian do planów budżetowych. Pan zobowiązał się, że przekaże Radzie sugestie pożądanych wytycznych („warto uzupełnić budżet o…”) przed kolejną prezentacją budżetu Szkoły.
14. Robert Wojciechowski zrelacjonował status pomiaru hałasu w szkole. Rada Rodziców złożyła wniosek do specjalistycznego laboratorium w sprawie organizacji pomiaru, ale otrzymała odpowiedź, że opinia tego typu podmiotów nie ma mocy wiążącej. Nie mogłaby więc być wykorzystywana w staraniach o niwelację tej uciążliwości, mogącej być – co zgodnie potwierdzili przedstawiciele Klas – przyczyną nadpobudliwych zachowań, dekoncentracji i zmęczenia dzieci. Analogiczną prośbę o wycenę Rada skierowała także do Instytutu Technologii Budowlanej – odpowiedź jeszcze nie nadeszła.
15. 2 osoby opuściły salę; quorum wynosi 24 osoby.
16. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców poddało głosowaniu propozycję, by ze środków Rady Rodziców sfinansować zakup abonamentu programu SuperKid w kwocie 828 zł netto.
liczba głosów oddanych ZA – 22
liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
liczba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 2
17. Pani Agnieszka Wąsowska przedstawiła wyniki analizy ofert ubezpieczeniowych. Proponowana i opisana szczegółowo oferta wiąże się ze składką 48 zł. Podkreślono przy tym nieobowiązkowy charakter składki.
18. Wśród wniosków, które zostaną przygotowane przez przedstawicieli Klas i przedstawione stosownym gremiom mają znaleźć się:
• Wniosek o zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla rowerów
• Wniosek o rozwiązanie kwestii bezpiecznego dojazdu do szkoły rowerami