PROTOKÓŁ
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego13 lutego 2015 roku. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele klas( lista obecności w załączniku) oraz w pierwszej części przedstawiciele Dyrekcji Szkoły.

Porządek zebrania obejmował:
1. Otwarcie zebrania
2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (zdolności zebrania Rady Rodziców do podejmowania uchwał)
3. Spotkanie z Panią Dyrektor w celu omówienia bieżącej sytuacji z rozbudową stołówki oraz uzgodnienia dalszych wspólnych działań
4. Uchwalenie dofinansowania dodatkowego na zakup sprzętu szermierczego
5. Inne tematy
6. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców

Ad.1
Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Rodziców Pan Robert Wojciechowski.

Ad.2
Po zebraniu podpisów na liście obecności stwierdzono zdolność Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.

Ad.3
Pani Dyrektor Małgorzata Osiecka opowiedziała o postępach w sprawie rozbudowy naszej stołówki. Wygląda na to, że środki w budżecie dzielnicy są zabezpieczone, ale wciąż jeszcze nie ma decyzji o rozpoczęciu tej inwestycji.
W naszej szkole był nowy Z-ca Burmistrza ds. edukacji Pan Wojciech Matyjasiak, który oglądał szkołę i niestety nie wykazywał zbytniego zrozumienia dla pomysłu rozbudowy.
Pani Dyrektor sugeruje, abyśmy jednak złożyli do Burmistrza odpowiednie pismo. Przewodniczący Rady skonsultuje jego treść z Panią Dyrektor, abyśmy w tej sprawie prezentowali spójne stanowisko i wspierali nawzajem swoje działania.
Pani Dyrektor podziękowała też za zakupioną tablicę interaktywną, która została zamontowana w sali jednej z klas młodszych. Powiedziała też, że część nauczycieli uczestniczyła w dodatkowych szkoleniach i z pewnością tablice będą coraz lepiej wykorzystywane.
Pani Wicedyrektor Joanna Ładzińska podziękowała za sfinansowanie balu karnawałowego dla klas młodszych. Bal prowadził jak w ubiegłych latach Pan Hardej, dzieci były bardzo zadowolone.

Ad.4
Klasa V c złożyła dodatkowy wniosek o uzupełnienie kwoty przyznanej na zakup sprzętu sportowego o sumę 648,00.
Jak wyjaśniła odpowiedzialna za finanse Rady Pani Magdalena Daczewska-Szczech, ponieważ były to środki przyznane dodatkową uchwałą Walnego Zebrania Rady z dnia 3 grudnia 2014, a po złożeniu przez klasy IV c, V c oraz VI c wszystkich faktur okazało się, że ich łączna suma przekracza 20.000,00 zł, więc dodatkową kwotę musi również przegłosować Walne Zebranie Rady Rodziców.

Przewodniczący postawił wniosek o przyznanie kwoty 648,00 na wniosek klasy V c jako uzupełnienie do zakupionego sprzętu sportowego.

ILOŚĆ GŁOSÓW ODDANYCH – 21
ILOŚĆ GLOSÓW „ ZA” – 19
ILOŚĆ GŁOSÓW „PRZECIW” – 0
ILOŚĆ GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH – 2

Ad.5
Innych tematów nie zgłoszono.

Ad.6
Na tym zebranie zakończono.