PROTOKÓŁ
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego 3 grudnia 2014 roku. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele klas (lista w załączniku) oraz w pierwszej części Dyrekcja Szkoły, Kierownik Świetlicy oraz Panie Pedagog.

Porządek zebrania obejmował:
1. Otwarcie zebrania godzina
2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum
3. Spotkanie z Dyrekcja Szkoły i Kierownik Świetlicy – odpowiedzi na pytania i uwagi rodziców
4. Wniosek Dyrekcji szkoły o zakup tablic interaktywnych – omówienie tematu i głosowanie
5. Omówienie tematu nauczycieli wspomagających
6. Wniosek klasy sportowej o zakup sprzętu sportowego – omówienie i głosowanie
7. Zdjęcia – podsumowanie wyboru i terminarz realizacji
8. Rozbudowa stołówki – podsumowanie i plan dalszych działań
9. Omówienie sytuacji z ochroną w szkole i decyzja co do dalszych działań – głosowanie
10. Inne tematy
11. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców

Ad.1
Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Rodziców Pan Robert Wojciechowski

Ad.2
Po zebraniu podpisów na liście obecności stwierdzono zdolność Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.

Ad.3
Pani Dyrektor odniosła się do ankiet w sprawie świetlicy przesłanych przez Przewodniczącego Rady. Zwróciła uwagę na niewłaściwą zdaniem Przedstawicieli Szkoły formę ankiet oraz brak ewaluacji ( podsumowania i zebrania wniosków).
Po raz kolejny powtórzona została prośba o to, aby rodzice zgłaszali wszystkie problemy na bieżąco do Pani Kierownik Świetlicy.
W kwestii zagrożenia bezpieczeństwa (w ankietach podnoszono problem brak kontroli przy odbieraniu dzieci). Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że często to rodzice nie chcą się wpisywać do zeszytu, co utrudnia Nauczycielkom pracę.
Dzieci jak wszyscy wiemy jest dużo i wskazana byłaby dobra wola i współpraca Nauczycieli i Rodziców.
W temacie zajęć dodatkowych w świetlicy Pani Kierownik wyjaśniła, że istnieje ramowy plan zajęć w świetlicy, który można znaleźć na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele muszą dostosować plan zajęć do planu lekcji wszystkich klas oraz do samych dzieci, ponieważ nie wszystkie chcą robić to samo w tym samym czasie i Nauczyciele starają się wziąć to pod uwagę.
Pani Dyrektor stwierdziła, że jeżeli taka będzie wola rodziców, można powołać wspólny zespół Nauczycieli i Rodziców, który opracuje profesjonalne ankiety i potem podsumuje ich wyniki i przedstawi je Radzie Rodziców i za jej pośrednictwem wszystkim zainteresowanym Rodzicom.
Przewodniczący Rady stwierdził, że naszym celem było raczej przekazanie subiektywnych ocen i uwag rodziców, a nie sformalizowana ankieta.
Podkreślił, że zauważamy problem polegający na tym, że rodzice nie znają Nauczycieli opiekujących się ich dziećmi w świetlicy z imienia i nazwiska.
Pani Dyrektor obiecała, że Nauczyciele będą nosić identyfikatory.
Rodzice zgłaszali też uwagę, że nie są informowani o konkursach, w których w ramach zajęć świetlicowych mogą brać udział dzieci. Zaproponowano, aby kalendarz imprez i uroczystości świetlicowych zamieścić na stronie internetowej szkoły
W podsumowaniu dyskusji podkreślono, że istnieją duże różnice w jakości pracy w poszczególnych salach świetlicowych. Rodzice i Nauczyciele powinni dążyć do wzajemnej komunikacji i przede wszystkim wszystkie pojawiające się problemy należy bezzwłocznie zgłaszać Nauczycielom, Pani Kierownik Świetlicy bądź Dyrekcji Szkoły.

Kolejnym poruszonym tematem była strona internetowa szkoły. Zadano pytanie, czy nie można by zamieścić zdjęć Nauczycieli. W odpowiedzi pojawiło się stwierdzenie, że Nauczyciele mają prawo nie wyrazić zgody na publikację swojego wizerunku.
Na stronie i tak jest sporo informacji.

Ad.4
Dyrekcja Szkoły złożyła wniosek o zakup jednej tablicy interaktywnej w cenie ok. 10.000,00 zł
W trakcie dyskusji nad sposobem wykorzystania tablic podkreślono różnice pomiędzy chęcią i umiejętnościami poszczególnych nauczycieli. Część z nich bardzo chętnie korzysta z tablic, potrafi wykorzystać ich możliwości, inni niestety nie chcą lub nie umieją z nich korzystać.
Obecni zastanawiali się nad ewentualnym dofinansowaniem nie zakupu samej tablicy, a raczej oprogramowania lub szkolenia nauczycieli.

Ponieważ większość głosów popierała zakup tablicy, Przewodniczący postawił pod glosowanie uchwałę wniosek w sprawie zakupu jednej tablicy interaktywnej zgodnie z wnioskiem Dyrekcji Szkoły.

IIOŚĆ GŁOSÓW ODDANYCH – 24
ILOŚĆ GŁOSÓW „ZA” – 24
ILOŚĆ GŁOSÓW „PRZECIW” – 0
ILOŚĆ GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH – 0

W związku z tym, że nie ustawała dyskusja nt oprogramowań i wykorzystania tablic, Przewodniczący postawił wniosek o udzielenie Prezydium Rady pełnomocnictwa do podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego zakupu dodatkowego oprogramowania lub szkoleń aktywizacyjnych do kwoty 10.000,00 zł

ILOŚĆ GŁOSÓW ODDANYCH – 24
ILOŚĆ GŁOSÓW „ZA” – 22
ILOŚĆ GŁOSÓW „PRZECIW” – 0
ILOŚĆ GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH – 2

Ad.5
Zebrani postanowili nie poruszać w chwili obecnej tego tematu. Wymaga to merytorycznego przygotowania i nie ma sensu rozpoczynanie dyskusji w sytuacji, kiedy nikt tak naprawdę nie zgłębił tego zagadnienia.

Ad.6
Zgłoszony został wniosek klas sportowych w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu sportowego oraz przyznania środków na naprawę dla klas sportowych.
Wniosek został szczegółowo przedstawiony na zebraniu Prezydium Rady Rodziców przez przedstawicielkę klasy IV c Paulinę Ledwoń i uzyskał jednogłośne poparcie członków Prezydium.

Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o dofinansowanie zakupu i naprawy sprzętu szermierczego dla klas sportowych w kwocie do 20.000,00 zł. Szczegółowy podział środków w ramach przyznanego dofinansowania nastąpi na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne klasy IV c, V c i VI c.

ILOŚĆ GŁOSÓW ODDANYCH – 22
ILOŚĆ GŁOSÓW „ZA” – 22
ILOŚĆ GŁOSÓW „PRZECIW” – 0
ILOŚĆ GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH – 0

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany protokołem na stan wyposażenia szkoły.

Ad.7
Odpowiedzialna za zdjęcia Pani Julita Szenk-Zielińska stwierdziła, że jest już projekt umowy z firmą, która robiła zdjęcia do tableau szóstoklasistów w zeszłym roku szkolnym. Fotograf jest w kontakcie z Dyrekcją Szkoły.
Prawdopodobny termin zdjęć do tableau to dzień egzaminów klas szóstych, ponieważ będą wtedy wszyscy obecni.
Rada Rodziców sfinansuje ze swoich środków koszt tableau dla uczniów klas szóstych, za zdjęcia klasowe i koleżeńskie zapłacą bezpośrednio rodzice.

Ad.8
Zebrani stwierdzili, że musimy poczekać na ukonstytuowanie nowego Zarządu Dzielnicy i złożyć pismo z naszymi oczekiwaniami w sprawie rozbudowy stołówki szkolnej w czasie wakacji.
Do pisma należy załączyć zebrane podpisy. Podpisy podliczone zostały przez Panią Joannę Prokop, która stwierdziła, że zebraliśmy ich 1023.
Za przygotowanie pisma odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Rodziców.

Ad.9
Temat referuje Krzysztof Karwacki. Wg niego obecny pracownik często legitymuje rodziców, których nie widuje w szkole. Na pewno nie robi tego w godzinach szczytu czyli przed ósmą rano, lub w czasie przerw, kiedy wielu rodziców odbiera dzieci, ale w trakcie lekcji niewątpliwie to robi.
Niestety nasze możliwości są znikome, ponieważ Pani Dyrektor nie zmieniła zapisu w Statucie Szkoły, co powoduje, że tak naprawdę nie mamy podstaw do domagania się, aby pracownik ochrony legitymował rodziców, a rodzicom nie mamy przez to możliwości nakazania podporządkowania się tym procedurom.
Firma Juwentus proponuje zamknięcie wejścia do szkoły, co z kolei jest nie do przyjęcia przez większość rodziców.
Ponieważ zebrani nie byli w stanie uzgodnić jednolitego stanowiska, nie podjęto żadnych konkretnych ustaleń w sprawie dalszego postępowania.

Ad.10
Nie zgłoszono żadnych dodatkowych tematów.

Ad.11
Na tym zebranie zakończono.