PROTOKÓŁ
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego1 października 2014 roku. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele klas oraz – w pierwszej części zebrania – Dyrektor Szkoły oraz przedstawiciele firmy ochroniarskiej Juwentus.

Przyjęty porządek obrad zawierał:
1. Otwarcie zebrania godzina
2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum
3. Spotkanie z firmą Juventus (ochrona) – odpowiedzi na pytania i uwagi rodziców
4. Omówienie spraw związanych z ochroną szkoły
5. Podsumowanie spotkania z firma cateringową – wnioski
6. Podsumowanie ustaleń Prezydium Rady Rodziców odnośnie podziału funkcji wewnętrznych Prezydium
7. Wybór dodatkowych dwóch członków Prezydium Rady Rodziców
8. Informacja o wnioskach o bezzwrotną pomoc finansową
9. Omówienie tematu „pytania do dyrekcji” przesłanych w dniu 22 września 2014 roku
10. Omówienie tematu podręcznika MEN dla klas 1
11. Uchwalenie dofinansowania klas na tzw. cele edukacyjne
12. Omówienie tematu ubezpieczenia
13. Inne tematy
14. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców

1. Zebranie Rady Rodziców poprzedziło spotkanie z firmą ochroniarską Juwentus oraz firmą cateringową Wyspy Słońca.
2. Przedstawiciele firmy Juwentus wzięli udział także w pierwszej części zebrania. Wśród kluczowych wniosków i planów na przyszłość w zakresie ochrony znalazły się:
a. Ochrona szkoły jest konieczna, a ochroniarz pracujący przy wejściu pełni kluczową rolę, jako pierwsza linia bezpieczeństwa, ale rodzice apelują, by ochrona funkcjonowała w sposób prawidłowy i satysfakcjonujący.
b. Bardzo ważna jest stabilizacja kadry, gdyż dobra znajomość dzieci i rodziców jest najskuteczniejszą formą selekcji. Ochroniarz pracujący w pierwszej połowie września nie spełniał oczekiwań rodziców. Zdarzyła się sytuacja, gdy na terenie szkoły pojawiła się osoba niepowołana. Pan, który pracuje od połowy września, spotkał się z dobrym przyjęciem.
c. Szkoła powinna zostać oznakowana z zewnątrz, że jest objęta ochroną – w celu dodatkowego wzmocnienia bezpieczeństwa.
d. Nastąpi zmiana w systemie ruchu przy wejściu – otwarte zostaną drzwi z lewej strony i tam, w pobliżu pokoju woźnych znających dzieci i rodziców, zostanie ulokowane biurko pana ochroniarza.
e. Osoby dorosłe, które będą wchodziły do szkoły podczas godzin lekcyjnych (z wyjątkiem porannego i popołudniowego natężenia ruchu), będą zobligowane do wpisania swojego imienia i nazwiska oraz godziny wejścia i wyjścia w zeszycie.
3. Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 33 osoby.
4. Pan Robert Rolf podsumował spotkanie z firmą cateringową, w którym uczestniczyło 7 przedstawicieli klas. Zwrócił uwagę na takie aspekty podnoszone przez firmę cateringową oraz uczestniczących w zebraniu rodziców, jak:
a. Firma cateringowa współpracuje z SGGW w sprawie zrównoważonej diety. W posiłkach nie stosuje się ulepszaczy ani poprawiaczy smaku.
b. Zupę dzieci dostają, gdy usiądą przy stole, gdyż nie są w stanie jej donieść samodzielnie do stoły. Kolejność jedzenia dań zależy od nich, gdyż zupa jest podawana niemal natychmiast. Zupę dostają bez ograniczeń w ilości dokładek.
c. Łyżki są rozdawane przez Panie nalewające zupę. Wszelkie braki są regularnie uzupełniane przez obsługę stołówki. Pracownicy firmy cateringowej asystują dzieciom przy wydawaniu posiłków oraz sprzątaniu po spożyciu posiłku.
d. Dzieci z klas 4-6 mają minimum 10 minut na zjedzenie posiłku i wszystkie jedzą na przerwie 12:30 do 12:55. W/g aktualnych obserwacji wszystkie dzieci zdążają spożyć swój posiłek.
e. Dzieci z klas 0-3 jedzą w czasie lekcji i mają wystarczającą ilość czasu na zjedzenie posiłku.
f. Dzieci są ankietowane w sprawie smaczności obiadów, rodzice mający zastrzeżenia do co jakości posiłku mogą umówić się na osobistą degustację posiłku z dyrekcją szkoły.
g. Dania są dostosowane do preferencji dzieci i najmniej zjadane posiłki są systematyczne eliminowane z jadłospisu. Najbardziej ulubioną zupą jest rosół i zupa pomidorowa, jednak w/g przepisów jadłospis nie może być zbyt monotonny.
h. Jeżeli chodzi o desery, to rodzice zgłaszają problem zbyt słodkich deserów. Potrzebne są konsultacje w sprawie produktów których rodzice nie życzą sobie aby były podawane dzieciom gdyż chcą kontrolować podaż słodyczy dla swoich pociech.
i. W sprawie jedzenia surówek jest postęp w porównaniu z poprzednimi latami.
5. Podjęto temat rozbudowy stołówki – ustalono, że w klasach rozdawane będą petycje o rozbudowę stołówki, które – po podpisaniu przez rodziców – zostaną skierowane do Burmistrza Dzielnicy oraz Prezydenta Warszawy. Ustalono także, że – w miarę możliwości – rodzice będą podnosić temat warunków w stołówce w mediach.
6. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców zdecydowało o rozszerzeniu składu Prezydium o dwie osoby: p. Joannę Prokop oraz Małgorzatę Remisiewicz. Prezydium dokonało podziału funkcji. Swoje funkcje zachowali: p. Robert Wojciechowski (Przewodniczący), Magdalena Daczewska-Szczech (Zastępca ds. Finansowych) oraz Michał Klekowski (Sekretarz).
liczba głosów oddanych ZA – 31
liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
liczba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 2
7. W związku z dołączeniem p. Joanny Prokop do Prezydium konieczna była zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono do niej kandydaturę p. Krzysztofa Karwackiego, która została zaakceptowana:
liczba głosów oddanych ZA – 31
liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
liczba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 2
8. Pani Magdalena Daczewska-Szczech przedstawiła informację nt. wniosków rodziców o bezzwrotną pomoc. Zostały złożone trzy wnioski, przy czym jeden nie został udokumentowany. Pozostałe dwie osoby otrzymały pomoc w wysokości 300 zł każda.
9. Dyskusje w sprawie punktu „pytania do dyrekcji” dotyczyły przede wszystkim asortymentu sklepiku szkolnego oraz automatu z przekąskami i napojami. Zwrócono uwagę na to, że na początku roku przeprowadzana była weryfikacja asortymentu. Wyrażono też nadzieję, że ostatecznym rozwiązaniem sprawy „śmieciowego” jedzenia będzie ustawa o sklepikach szkolnych, która zacznie obowiązywać od 1 września 2015 roku. Wcześniej warto rozważyć zgłoszenie szkoły do programu SGGW, która to uczelnia monitoruje asortyment szkolnych sklepów. Odnośnie automatu pojawiły się sugestie, że rodzice chcą mieć wpływ na jego asortyment oraz ceny – obecnie mocno zawyżone. W związku ze stosowanymi przez operatora marżami padła sugestia zmiany operatora na producenta, który ma w ofercie napoje i batony.
10. Odnośnie podręczników dla klas pierwszych ustalono, że podręczniki zostaną przedstawione rodzicom na zebraniach klasowych.
11. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców poddało głosowaniu propozycję przejęcia przez Radę Rodziców organizacji ochrony ubezpieczeniowej i zbiórki składek.
liczba głosów oddanych ZA – 0
liczba głosów oddanych PRZECIW – 25
liczba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 2
12. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców zdecydowało, że przygotuje zestaw najkorzystniejszych ofert ubezpieczenia oraz zobliguje Dyrekcję do podkreślenia nieobowiązkowego charakteru ubezpieczenia. Odpowiedzialna za przygotowanie oferty będzie p. Agnieszka Wąsowska.
liczba głosów oddanych ZA – 26
liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
liczba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 0
13. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców zdecydowało o rozszerzeniu finansowania pomocy naukowych i innych działań edukacyjnych na wszystkie klasy od 0-6. Dofinansowanie wynosi 500 zł na klasę.
liczba głosów oddanych ZA – 26
liczba głosów oddanych PRZECIW – 1
liczba WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 0