PROTOKÓŁ
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego 17 września 2014 roku. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele klas oraz – w pierwszej części zebrania – Dyrekcja Szkoły i Kierownik Świetlicy.

Przyjęty porządek obrad zawierał:
1. Otwarcie zebrania
2. Spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły
3. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (zdolności zebrania Rady Rodziców do podejmowania uchwał)
4. Wybór Komisji Rewizyjnej, Prezydium oraz Przewodniczącego
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014
6. Zatwierdzenie planu budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015
7. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego
8. Uchwalenie dofinansowania każdej z klas na tzw. doposażenie
9. Inne tematy
10. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców
11. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców.

Ad 2. Dyrekcja Szkoły w 40-minutowym wystąpieniu zwróciła uwagę na wyzwania kluczowe dla organizacji nauczania i opieki nad uczniami w roku szkolnym 2014/2015:
rozbudowa stołówki – w sytuacji braku środków na rozbudowę i znaczącego wzrostu liczby dzieci korzystających z obiadów krytycznego znaczenia nabiera organizacja „ruchu” dzieci na stołówce, przede wszystkim przestrzeganie grafiku godzin posiłków dla poszczególnych klas. Dlatego Dyrekcja apeluje do rodziców i opiekunów dzieci, by nie nalegali na opiekunów stołówki, by ich dziecko otrzymało obiad „poza kolejką”;
lekcje WF dla młodszych dzieci na sali gimnastycznej – nie ma takiej możliwości, nawet przy stosowanym obecnie podziale sali na trzy części rozwiązanie to pozwala jedynie na wypełnienie programu nauczania WF dla dzieci starszych (przy trzech klasach sportowych i czterech lekcjach WF w pozostałych klasach sala jest zajęta do 15:30). Dyrekcja dokłada starań, by młodsze roczniki miały możliwość dodatkowej aktywności fizycznej: także poprzez zajęcia „Od zabawy do sportu” (być może uda się je zorganizować na korytarzach, by odbywały się wcześniej);
organizacja pracy świetlic – obserwowane w pierwszych dniach przepełnienia już się nie zdarzają; dopracowany grafik wyjść do sal lekcyjnych i ruchowych oraz na plac zabaw rozładowuje najbardziej obciążone sale;
wirtualne klasy – dzieci starsze, które nie uczestniczą w zajęciach religii lub czekają na zajęcia dodatkowe, muszą być w tym czasie w świetlicy lub w bibliotece. Szkoła musi mieć informację, gdzie jest każde dziecko przebywające pod opieką szkoły, dlatego tworzone są klasy wirtualne, np. dla dzieci w bibliotece;
kontakt z Dyrekcją – Dyrekcja zachęca do bezpośrednich kontaktów w każdej interesującej rodziców sprawie. Przy tak dużej liczbie uczniów i spraw ani Dyrekcja, ani nauczyciele nie są w stanie obsługiwać funkcji „e-mail” w e-Dzienniku.
Prowadzący obrady podziękował Dyrekcji i Kierownikowi Świetlicy, zobowiązując się – w imieniu przedstawicieli klas – do przedstawienia na piśmie pytań i uwag rodziców dzieci z poszczególnych klas.

Ad. 3. Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 33 osoby.

Ad. 4. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
a. Bożena Czulec
b. Katarzyna Małecka
c. Joanna Prokop
i zaakceptowano w głosowaniu:
liczba głosów oddanych ZA – 33
liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Do Prezydium Rady Rodziców zgłoszono następujące kandydatury:
a. Robert Wojciechowski
b. Magdalena Daczewska-Szczech
c. Michał Klekowski
d. Grzegorz Janas
e. Tomasz Waskan
i zaakceptowano w głosowaniu:
liczba głosów oddanych ZA – 33
liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 5. Walne Zebranie Rady Rodziców zaakceptowało sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014 przedstawione przez Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340. Jednocześnie Walne Zebranie Rady Rodziców udzieliło absolutorium wszystkim organom Rady Rodziców.
liczba głosów oddanych ZA – 33
liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 6. Walne Zebranie Rady Rodziców zaakceptowało plan budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2014/ 2015 przedstawiony przez Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340.
liczba głosów oddanych ZA – 32
liczba głosów oddanych PRZECIW – 1
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 7. Walne Zebranie Rady Rodziców przyjęło organizację pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015. Przyjęto, że głosowania nad ustawami odbywać się będą w formie elektronicznej, a zebrania przedstawicieli odbywać się będą adekwatnie do potrzeb.

Ad. 8. Walne Zebranie Rady Rodziców podjęło decyzję o przeniesieniu dyskusji nt. dofinansowania dla poszczególnych klas (tzw. doposażenia) na kolejne zebranie robocze, tj. 1 października 2014 roku.

Ad. 9. W otwartej dyskusji zabrali głos przedstawiciele Rady Rodziców. Wśród poruszanych tematów znalazły się:
ochrona – potrzeba nakreślenia oczekiwań wobec firmy ochraniarskiej i ich egzekwowanie,
rozbudowa stołówki – postulat mobilizacji rodziców oraz mediów wokół niezbędnej dla szkoły inwestycji,
catering – wątpliwości odnośnie organizacji wydawania posiłków (stres młodszych dzieci, które nie mają czasu na zjedzenie obu posiłków),
rozwiązywanie indywidualnych problemów w klasach – podkreślono, że pierwszym adresatem sprawy powinien być nauczyciel, a następnie jego przełożony. Jeśli ten kanał kontaktu zawiedzie, wtedy należy poruszyć temat na forum Rady Rodziców,
zapewnienie wody w klasach młodszych – próby takie były podejmowane wcześniej ale niosły ze sobą zagrożenie wypadkiem i zalaniami. Zebranie odstąpiło od rozpatrywania tematu.
• Zgodnie z wolą większości, ustalono, że przedstawiciele zbiorą dodatkowe pytania od rodziców w swoich klasach i zostaną one przesłane do Dyrekcji po kolejnym zebraniu Rady Rodziców, które odbędzie się 1 października 2014 roku.
Ad. 10. Kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców zostało ogłoszone na 1 października 2014 roku.

Załączniki
1. Lista członków Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2013/2014
3. Plan budżetu na rok 2014/2015