Uchwała Walnego Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie
z dnia 31 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 5
w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 340 na rok 2015

Walne Zebranie Radu Rodziców w dniu 31. grudnia 2014 roku uchwala co następuje:

§1
Walne Zebranie Rady Rodziców głosując droga komunikacji elektronicznej przeznacza zapoznało się z Planem Finansowym Szkoły Podstawowej nr 340 na rok 2015. Walne Zebranie Rady Rodziców akceptuje zagospodarowanie środków finansowych zgłaszając jednocześnie zastrzeżenia do:
1. Wysokości środków finansowych przeznaczanych na wynagrodzenia dla pracowników szkoły. Są one niewystarczające
2. Wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie dostaw mediów (energia elektryczna, wywóz śmieci itd.) Naszym zdaniem nie zabezpieczają one rzeczywistych potrzeb szkoły.
Walne Zebranie Rady Rodziców biorąc pod uwagę powyższe przyjmuje Plan Finansowy Szkoły Podstawowej nr 340 na rok 2015.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania