Załącznik nr 1 do REGULAMINU RADY RODZICÓW 2016/2017

Załącznik nr 1 do REGULAMINU RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego w Warszawie
Zasady dotyczące wydatkowania środków Rady Rodziców przeznaczanych na bezzwrotną pomoc finansową dla uczniów.
  1. Fundusze pochodzące ze składek rodziców mogą być przeznaczane m.in. na bezzwrotną pomoc finansową dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej lub spowodowanej zdarzeniem losowym.
  2. Fundusze pochodzące ze składek rodziców mogą być przeznaczone wyłącznie na dopłaty do imprez organizowanych przez Szkołę lub zamawianych przez Szkołę u organizatora zewnętrznego w ramach działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej.
  3. Funduszy pochodzących ze składek rodziców, nie można przyznać na pomoc polegającą na dofinansowaniu dożywiania, zakupu podręczników, zakupu biletów okresowych komunikacji miejskiej, obowiązkowego ubezpieczenia, gdyż pomoc taka udzielana jest przez instytucje powołane do niesienia tego typu pomocy, na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Wartość bezzwrotnej pomocy finansowej z funduszy pochodzących ze składek rodziców, udzielonej uczniowi w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznej kwoty 300 zł.
  5. Bezzwrotną pomoc finansową z funduszy pochodzących ze składek rodziców przyznaje się na podstawie wniosku kierowanego do Rady Rodziców, podpisanego rodzica/prawnego opiekuna ucznia, któremu udziela się wsparcia finansowego oraz pedagoga szkolnego.
  6. Wniosek powinien zawierać przede wszystkim dane osoby, której pomoc dotyczy, wysokość wnioskowanej kwoty, przeznaczenie tej kwoty oraz uzasadnienie (opis sytuacji kwalifikującej ucznia do udzielenia mu pomocy finansowej).
  7. Na żądanie pedagoga szkolnego lub Członków Prezydium Rady Rodziców, należy wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację ucznia.
  8. Wniosek, akceptuje 2 Członków Prezydium Rady Rodziców. Członek Prezydium, który jest wnioskodawcą nie może jednocześnie akceptować tego wniosku.
  9. W każdym przypadku innym niż opisanym w punktach 1-8 oraz w przypadku braku środków z funduszu przeznaczanego na bezzwrotną pomoc finansową dla uczniów, decyzję w sprawie przyznania bezzwrotnej pomocy finansowej dla ucznia, podejmuje Walne Zebranie Rady Rodziców.

Wzór wniosku o bezzwrotną pomoc finansową dla uczniów:

wniosek_zapomoga – plik w formacie rtf

wniosek_zapomoga – plik w formacie pdf