Rada Rodziców za pomocą systemu głosowania internetowego przegłosowała trzy Uchwał.

Uchwała Walnego Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie
z dnia 25 września 2014 roku

Uchwała nr 1
w sprawie szkolnego programu wychowawczego.

Walne Zebranie Radu Rodziców w dniu 25 września 2014 roku uchwala, co następuje:

§1
Walne Zebranie Rady Rodziców głosując droga komunikacji elektronicznej uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego przedstawiony program wychowawczy na rok szkolny 2014/2015.
Walne Zebranie Rady Rodziców akceptuje cele, zadania i formy realizacji szkolnego programu wychowawczego. W miarę naszych możliwości będziemy wspierali Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły w realizacji przyjętego programu. Treść programu wychowawczego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania


Uchwała Walnego Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie
z dnia 25 września 2014 roku

Uchwała nr 2
w sprawie szkolnego programu profilaktyki.

Walne Zebranie Radu Rodziców w dniu 25 września 2014 roku uchwala, co następuje:

§1
Walne Zebranie Rady Rodziców głosując droga komunikacji elektronicznej uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego przedstawiony program profilaktyki rok szkolny 2014/2015.
Walne Zebranie Rady Rodziców akceptuje cele, zadania i formy realizacji szkolnego programu profilaktyki. W miarę naszych możliwości będziemy wspierali Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły w realizacji przyjętego programu. Treść programu profilaktyki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania

Uchwała Walnego Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie
z dnia 25 września 2014 roku


Uchwała nr 3
w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Walne Zebranie Radu Rodziców w dniu 25 września 2014 roku uchwala, co następuje:

§1
Walne Zebranie Rady Rodziców głosując droga komunikacji elektronicznej opiniuje pozytywnie następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
1. 10 listopada 2014 roku – dzień przed Świętem Niepodległości
2. 2 stycznia 2015 roku – dzień po Nowym Roku
3. 5 stycznia 2015 roku – dzień przed Świętem Trzech Króli
4. 1 kwietnia 2015 roku – sprawdzian klas szóstych
5. 5 czerwca 2015 roku – dzień po Bożym Ciele.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania