Regulamin Akcji EkoMol 2017/2018

§1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja „EkoMol” ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie zbierania i przetwarzania makulatury oraz innych surowców wtórnych, a także rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie.
 2. Akcja skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej 340 im. Bogusława Molskiego w Warszawie i polega na zbiórce makulatury oraz innych surowców wtórnych i przekazaniu ich do recyklingu uprawnionemu podmiotowi.
 3. Organizatorem Akcji jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie.
 4. Uprawnionym podmiotem do odbioru ze szkoły surowców wtórnych zgromadzonych przez uczniów i przeznaczenia ich do recyklingu będzie firma wskazana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie.
 5. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie. Nagrody zostaną zakupione ze środków uzyskanych podczas zbiórki.
 6. Pieniądze uzyskane w czasie zbiórki surowców wtórnych będą przekazywane przez podmiot wymieniony w pkt 4 na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie. Pieniądze z Akcji zostaną przeznaczone na zakup nagród oraz wyposażenia dla uczniów Szkoły.

§2 Adresaci Akcji EkoMol

 1. Akcja odbywa się w Szkole Podstawowej nr 340 w Warszawie.
 2. Uczestnikami Akcji są uczniowie, którzy dobrowolnie przystąpili do Akcji. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§3 Udział i przebieg Akcji EkoMol

 1. Akcja ma charakter ciągły i trwa od września do czerwca każdego roku szkolnego.
 2. Podczas pierwszej zbiórki uczniowie przynoszący surowce wtórne otrzymają Eko-dzienniczki, w których będą zbierane naklejki. Naklejka przyznawana jest za udział w akcji, a nie za oddaną ilość surowców. W przypadku indywidualnym o kolejności decyduje waga oddanych surowców przeliczona na wagę makulatury, w przypadku klasy procent biorących udział oraz waga surowców.
 3. W ramach Akcji w każdym miesiącu (roku szkolnego) w szkole będzie wyznaczony jeden dzień, w którym uczniowie będą mogli zebrane surowce wtórne przekazać podmiotowi wskazanemu przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie. W trakcie trwania Akcji w szkole odbędzie się 10 zbiórek surowców wtórnych w ciągu roku szkolnego przy budynku Szkoły Podstawowej nr 340 oraz 4 do 5 zbiórek przy budynku od ulicy Belgradzkiej.
 4. Szkoła wskaże osobę – pomocnika koordynatora Akcji, który będzie wspomagał koordynatora, a Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie wskaże koordynatora.
 5. Koordynator Akcji wskazany w pkt. 4 zostanie zobowiązany do prowadzenia listy uczniów uczestniczących w konkursie oraz monitorowania ilości przekazywanych surowców przez poszczególnych uczniów oraz podsumowania zbiórki w poszczególnych klasach.
 6. Na stronie internetowej oraz tablicy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie będzie umieszczona bieżąca klasyfikacja poszczególnych klas oraz wyniki indywidualne.
 7. Ogłoszenie wyników Akcji nastąpi w czerwcu każdego roku szkolnego.

§4 Zwycięzcy i nagrody

 1. Akcja zakłada rywalizację na dwóch poziomach: szkolnym (indywidualnym) i klasowym.
 2. W każdej kategorii ilość oddanych surowców wtórnych zostanie przeliczona na adekwatną (na bazie aktualnych różnic cenowych) ilość makulatury wyrażoną w kilogramach.
 3. Rodzic/opiekun może oddać surowce tylko za swoje dziecko/ci. Niedopuszczalne jest dzielenie wyniku na kilka dzieci w klasie. Zbiorcze dostawy będą uwzględnione w wyniku klas (punkt 5).
 4. Zwycięzcami w kategorii indywidualnej będzie 5 uczniów, którzy zgromadzą surowce wtórne o największej wartości, jeżeli Rada Rodziców pozyska sponsorów szansę na nagrody mają również kolejne osoby z listy.
 5. Zwycięzcami w kategorii klasowej będą 3 klasy, które zbiorą surowce wtórne o największej wartości a w akcji weźmie większość uczniów. W tej kategorii w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę aktywność i systematyczność a później ilość.
 6. Premiowane – w dodatkowej klasyfikacji – będą także klasy, które systematycznie, pomiędzy zbiórkami zbierają zbiorczo makulaturę w klasach. Wyniki będą dopisane do wyniku klas, ale nie będą wpływać na kryterium systematyczności – na tę każde dziecko „pracuje” samodzielnie.
 7. Na koniec pierwszego i drugiego semestru roku szkolnego symbolicznym upominkiem zostaną nagrodzone wszystkie dzieci które wzięły chociaż raz udział w zbiórce i które przyniosły min. 1 kg makulatury (bądź jej równowartość), natomiast dzieci które w semestrze wzięły udział we wszystkich zbiórkach dostana dodatkowo drobny upominek.
 8. Na koniec roku z Grona Pedagogicznego zostanie wyłoniony nauczyciel (Eko-lider) szczególnie aktywny podczas trwania akcji. Jego postawa zostanie również nagrodzona upominkiem.
 9. Wartość i rodzaj nagród będzie uzależniona od ilości uzyskanych środków z Akcji. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie dopuszcza możliwość pozyskania sponsorów ww. nagród.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji, ogłaszania wyników, wywieszania ich na tablicy Rady Rodziców, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
  w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926).

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie.
 2. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Akcji, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagród konkursowych.

Niniejszy regulamin można pobrać w postaci pliku pod tym linkiem.

Poprzednie regulaminy:

Regulamin wrzesień 2017