PROTOKÓŁ

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego 30 września 2015 roku.

Przyjęty porządek obrad zawierał:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum
 3. Odpowiedzi Dyrekcji na pytania rodziców
 4. Decyzja o uchwaleniu Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego
 5. Organizacja szkolenia GRAK
 6. Status ustaleń w sprawie monitoringu
 7. Zajęcia dodatkowe i korektywa
 8. Budżet Partycypacyjny – omówienie tematu i decyzja
 9. Decyzja w sprawie dofinansowania dla klas na tzw. doposażenie
 10. Dyskusja na temat parkingu przed szkołą i dojazdu na basen
 11. Inne tematy
 12. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców

Ad 2. Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 33 osoby.

Ad 3. Odpowiedzi na pytania rodziców zostały dostarczone Radzie Rodziców bezpośrednio przed zebraniem. Odpowiedzi zostaną rozesłane do klas z prośbą o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag i dodatkowych pytań.

Ad 4. Walne Zebranie Rady Rodziców uchwaliło „Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie na rok szkolny 2015/2016w brzmieniu zgodnym z treścią załącznika:

 • liczba głosów oddanych ZA – 32
 • liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
 • liczba głosów wstrzymujących się – 1

Walne Zebranie Rady Rodziców uchwaliło „Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2015/2016”” w brzmieniu zgodnym z treścią załącznika z jedną poprawką. W podpunkcie tabeli zatytułowanym „Uczestniczenie w życiu kulturalnym” wnosimy o dodanie po sformułowaniu „Dzień Matki” sformułowania „Dzień Ojca”.

 • liczba głosów oddanych ZA – 33
 • liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
 • liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad 5. Pani Agnieszka Święch, koordynująca organizację szkoleń, zrelacjonowała zainteresowanie szkoleniami ze strony rodziców oraz status rozmów z firmą GRAK i Dyrekcją Szkoły. Szkolenie spotkało się z aprobatą Dyrekcji, zajęcia będą mogły być prowadzone w trakcie lekcji. Podjęto decyzję, że trzy klasy będą objęte pilotażem szkolenia, następnie zapadnie decyzja o formule rozszerzenia szkolenia na wszystkie klasy. Rada Rodziców postuluje, by w szkoleniach brały udział całe klasy. Będą podjęte starania o dofinansowanie szkoleń ze środków m.in. Urzędu Dzielnicy.

Ad 6. Pan Tomasz Waskan, koordynujący organizację monitoringu, zrelacjonował status rozmów z firmami oferującymi usługę monitoringu. Pod uwagę brane są oferty dwóch firm – w ramach inwestycji wartej ok. 80 tys. zł netto chcą one wyposażyć szkołę w 52 kamery zlokalizowane na korytarzach, w klatkach schodowych, szatniach, przy wejściu i stojakach dla rowerów. Dyskusji poddano objęciem monitoringu również boiska. Zgłoszone zostały różne propozycje zdobycia dodatkowych środków, np. poprzez organizację akcji „Bezpieczna szkoła” (konkursy, licytacja prac, poszukiwanie sponsorów, rozmowy z PZU, itp).

Ad 7. Rada Rodziców odniesie się do tematu zajęć dodatkowych po lekturze odpowiedzi Dyrekcji na pytania rodziców.

Ad 8. Pani Danuta Górnicka zaapelowała o to, by społeczność szkolna i lokalna zaangażowała się w kolejną edycję Budżetu Partycypacyjnego poprzez złożenie projektu i rozpropagowanie go wśród rodziców i uczniów. To nie tylko realna szansa na pozyskanie środków, ale i praktyczna lekcja postaw obywatelskich wśród dzieci. Rada Rodziców upoważniła p. Danutę Górnicką (IVf) i p. Izabelę Machnacz (IVa) do koordynacji projektu.

Ad 9. Walne Zebranie Rady Rodziców podjęło uchwałę o zawieszeniu dofinansowania dla klas z uwagi na planowane wydatki związane z monitoringiem.

 • liczba głosów oddanych ZA – 30
 • liczba głosów oddanych PRZECIW – 0
 • liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad 10. Rada Rodziców wystosuje pisma do Burmistrza, Policji i Straży Miejskiej o rozwiązanie problemu parkingu.

Ad. 11. Przedstawicielom rodziców zostały udostępnione informacje na temat planowanego terminu otwarcia nowej stołówki (ok. 15.10), ściągalności wpłat na Radę Rodziców i poniesionych wydatkach (ślubowanie klas pierwszych, Matlandia, SuperKid). Poruszono również ponownie kwestię wyciszenia szkoły – koordynacji projektu podjęła się p. Agnieszka Dąbrowska.

Załączniki:

 1. Lista obecności członków Rady Rodziców
 2. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2015/2016
 3. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 340 na rok 2015/2016