Uchwała Walnego Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie
z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 4
w sprawie przystąpienia do Forum Ursynowskich Rad Rodziców.

Walne Zebranie Radu Rodziców w dniu 24 października 2014 roku uchwala, co następuje:

§1
Walne Zebranie Rady Rodziców głosując droga komunikacji elektronicznej i działając na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o systemie oświaty Rada Rodziców postanawia, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie ul. Lokajskiego 3 przystępuje do Forum Ursynowskich Rad Rodziców oraz, że Przedstawicielem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie do Forum Ursynowskich Rad Rodziców jest Pan Robert Wojciechowski reprezentant klasy 2A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania