Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego w Warszawie
obowiązujący od 14 września 2017 roku.

§ 1

 1. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 14.12.2016, poz. 59 z późn. zm.), Statutu szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie (Szkoła), Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie (Szkoła) do jego wygaśnięcia oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Rada Rodziców stanowi reprezentację Rodziców uczniów Szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest wyrażanie opinii i wnioskowanie w sprawach dotyczących Szkoły, wspomaganie pracy Szkoły i opiniowanie procesu edukacyjnego. Rada podejmuje działania mające na celu stworzenie optymalnych warunków nauki w Szkole. Rada Rodziców opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Rady Rodziców.

§ 2

 1. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania poprzez:
  1. organizowanie działalności rodziców na rzecz wspomagania Szkoły w realizacji jej zadań,
  2. gromadzenie funduszy wspomagających Szkołę,
  3. współpracę z innymi organami Szkoły,
  4. zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły,
  5. zapewnienie rodzicom dostępu do informacji dotyczących:
   1. planów i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,
   2. oceny postępów i zaistniałych trudności dzieci w nauce i wychowaniu,
   3. regulaminów oceniania, klasyfikowania i promocji uczniów,
  6. wyrażanie opinii o Nauczycielach oraz innych pracownikach Szkoły i realizacji zadań Szkoły.
 2. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwała:
  1. program wychowawczy- profilaktyczny Szkoły
 3. Rada Rodziców opiniuje:
  1. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  2. projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

§ 3

 1. Rada Rodziców składa się z reprezentantów poszczególnych klas.
 2. Jedną klasę w Radzie Rodziców reprezentuje jeden Rodzic.
 3. Jeden Rodzic może w Radzie Rodziców reprezentować tyle klas do ilu klas uczęszczają jego dzieci.
 4. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu Rodziców każdej klasy.
 5. Wybory do Rady Rodziców przygotowuje Wychowawca Klasy, który zatwierdza również protokół z wyborów.
 6. Na Zebraniu Rady Rodziców każda klasa w głosowaniach dysponuje jednym głosem.
 7. Pierwsze Zebranie Rady Rodziców powinno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyborów Rad Klasowych. Zwołanie pierwszego Zebrania Rady Rodziców należy do obowiązków ustępującego Przewodniczącego Rady Rodziców.
 8. Rodzice uczniów danej klasy, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Klasową.
 9. Rada Klasowa liczy nie mniej niż 3 osoby oraz jedną osobę jako reprezentant klasy w Radzie Rodziców (może to być osoba będąca w Radzie Klasowej). Do udziału w wyborach do Rady Klasowej uprawnieni są rodzice uczniów danej klasy. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden Rodzic.
 10. Kadencja członków Rady Rodziców oraz Rady Klasowej trwa 12 miesięcy począwszy od daty dokonania wyboru w danej klasie na pierwszym zebraniu Rodziców i kończy się najpóźniej w dniu wyłonienia kolejnego składu Rady Klasowej w kolejnym roku szkolnym.
 11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Rodziców oraz Rady Klasowej przeprowadza się wybory uzupełniające. Osoba wybrana w wyborach uzupełniających pełni swoją funkcję do zakończenia kadencji aktualnie funkcjonującej Rady.
 12. Wybory uzupełniające każdy vacat Przygotowuje Wychowawca Klasy, który zatwierdza również protokół z wyborów uzupełniających.
 13. Klasa może odwołać swojego reprezentanta na każdym zebraniu klasowym na wniosek każdego z Rodziców przy zachowaniu quorum, o którym mowa w § 10 pkt 1.
 14. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Rodziców oraz Rady Klasowej następuje w wyniku:
  1. rezygnacji reprezentanta,
  2. odwołanie przez zebranie klasowe,
  3. zakończenie kadencji,
  4. zakończenie nauki przez dziecko w danej klasie.

§ 4

 1. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest Zebranie Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców działa niezależnie od liczby reprezentantów.
 3. Rada Rodziców powołuje ze swojego grona: Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną, które działają w imieniu Rady Rodziców.
 4. Kadencja organów Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny od momentu wyboru na funkcje i wygasa najpóźniej z chwilą ukonstytuowania się składu Rady Rodziców w kolejnym roku szkolnym.
 5. Zebranie Rady Rodziców może odwołać członków Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji na wniosek członków Rady Rodziców lub Uchwały Zebrania Klasowego.

§ 5

 1. Do kompetencji Zebrania Rady Rodziców należy:
  1. uchwalenie Regulaminu Rady oraz wszelkich jego zmian,
  2. uchwalanie programu działania Rady (w ciągu dwóch pierwszych miesięcy każdego roku szkolnego) oraz wszelkich jego zmian,
  3. uchwalanie Budżetu Rady Rodziców oraz wszelkich jego zmian,
  4. podejmowanie uchwał na wniosek Prezydium, Przewodniczącego, Komisji Rewizyjnej, członków Rady, zebrania każdej z klas, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego i Dyrekcji Szkoły,
  5. inicjowanie nowych form nauczania, programów autorskich itp.,
  6. opiniowanie działalności pracy Szkoły i wnioskowanie we wszystkich sprawach Szkoły,
  7. powoływanie Organów Rady: Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
  8. powoływanie zespołów stałych lub czasowych do wykonywania konkretnych zadań; Zespoły te mogą składać się zarówno z członków Rady Rodziców jak i osób zaproszonych do współpracy spoza jej grona,
  9. zatwierdzanie sprawozdania Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium organom Rady Rodziców,

§ 6

 1. Zebranie Rady Rodziców zwoływane jest przez Prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 2. Zebranie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek:
  1. Przewodniczącego,
  2. Członka Prezydium Rady Rodziców
  3. Członka Komisji Rewizyjnej,
  4. trzech Członków Rady Rodziców,
  5. Rady Pedagogicznej,
  6. Samorządu Szkolnego,
  7. Dyrekcji Szkoły.
 3. O zebraniu Rady Rodziców w zwyczajnym trybie członkowie Rady muszą być poinformowani na co najmniej tydzień przed terminem zebrania. Informację o terminie i planowanym porządku obrad Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba powiadamia członków Rady Rodziców za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub sms). Informacja będzie uznana za dostarczoną w przypadku przesłania jej na zadeklarowane adresy e-mail lub numery telefonów przez członków Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
 4. O zebraniu w trybie nadzwyczajnym członkowie Rady muszą być poinformowani przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub sms). Informacja będzie uznana za dostarczoną w przypadku przesłania jej na zadeklarowane adresy e-mail lub numery telefonów przez członków Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
 5. Z posiedzeń Rady Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców sporządza się protokół.

§ 7

 1. Prezydium Rady Rodziców liczy co najmniej 5 osób.
 2. Prezydium wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego ds. finansowych. Funkcja skarbnika może być łączona z innymi funkcjami w Prezydium Rady Rodziców.
 3. Prezydium Rady Rodziców posiada następujące kompetencje i zadania:
  1. zwołuje Zebranie Rady Rodziców,
  2. odpowiada za bieżącą pracę Rady Rodziców,
  3. przygotowuje projekt Budżetu Rady Rodziców,
  4. współpracuje z organami Szkoły tj. z Dyrekcją Szkoły, Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
  5. realizuje uchwały Rady Rodziców,
  6. zapewnia realizację postulatów uchwalonych na Zebraniach Klasowych i pomaga w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Rodziców,
  7. organizuje działania Rodziców na rzecz Szkoły,
  8. opiniuje bieżącą działalność Szkoły, zgłasza postulaty i problemy do Dyrekcji lub innych i. organów Szkoły, wnioskuje we wszystkich sprawach Szkoły,
  9. dysponuje funduszami Rady Rodziców w ramach Budżetu uchwalonego przez Radę Rodziców,
  10. przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności Rady Rodziców, reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz.
 4. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na posiedzenia, Prezydium Rady Rodziców może zaprosić Dyrektora Szkoły lub inne osoby.

§ 8

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób i powołuje ze swojego grona Przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę pracy Rady Rodziców przynajmniej raz w roku szkolnym.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola przestrzegania Regulaminu Rady Rodziców,
  2. kontrola działalności finansowej Rady Rodziców,
  3. kontrola zgodności wydatków z uchwalonym Budżetem Rady,
  4. bieżąca kontrola pracy Prezydium Rady Rodziców,
  5. udział w posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców,
  6. składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli na Zebraniu Rady Rodziców,
  7. przedstawianie wniosków w sprawie działania Rady Rodziców,
  8. przedstawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Rodziców.
 4. Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki swojej pracy raz do roku na Zebraniu Rady Rodziców.
 5. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji lub członków Rady Rodziców, a także na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców, zebrania klasowego (w postaci uchwały) lub na wniosek podpisany przez co najmniej 10 rodziców.
 6. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć formę pisemną i są przedstawiane na Zebraniu Rady, Prezydium Rady oraz osobom, które wnioskowały w danej sprawie.

§ 9

 1. Organem wnioskującym w sprawach dotyczących każdej z klas jest Zebranie Klasowe Rodziców.
 2. Zebrania Klasowe odbywają się z inicjatywy rodziców dzieci danej klasy, członków Rady Rodziców, Prezydium Rady lub Wychowawcy klasy.
 3. Liczba zebrań klasowych nie powinna być mniejsza od liczby obowiązkowych zebrań informacyjnych (wywiadówek) zwoływanych przez Wychowawcę klasy.

§ 10

 1. Uchwały Zebrania Rady Rodziców, Zebrania Klasowego, posiedzeń Prezydium i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) przy zachowaniu quorum (ponad połowa osób uprawnionych do głosowania).
 2. Uchwały Zebrania Rady Rodziców i Zebrania Klasowego można podjąć zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) niezależnie od liczby osób, przy zachowaniu następujących warunków:
  1. członkowie Rady Rodziców zostali powiadomieni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub sms). Powiadomienie będzie uznana za dostarczoną w przypadku przesłania go na zadeklarowane adresy e-mail lub numery telefonów przez członków Rady Rodziców w danym roku szkolnym na co najmniej 1 tydzień przed zebraniem,
  2. informacja o terminie i przedmiocie uchwał została umieszczona na stronie internetowej Rady Rodziców w terminie zwoływania zebrania.
 3. W sprawach dotyczących:
  1. zmiany Regulaminu Rady Rodziców,
  2. wyborów składu Rady (Przewodniczącego, Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady),
  3. zatwierdzania Budżetu Rady,
  4. zatwierdzania sprawozdania rocznego Rady Rodziców,
  5. zatwierdzania sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

  uchwały nie mogą być podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 4. Uchwały z wyjątkiem w sprawach, o których mowa w § 10 punkt 3, mogą być podejmowane bez zwoływania Zebrania Rady Rodziców przy pomocy komunikacji elektronicznej (e-mail). Uchwały takie wysyłane są drogą elektroniczną (e-mail) przez Przewodniczącego Rady Rodziców lub inną osobę wyznaczoną przez Prezydium Rady Rodziców jedynie w przypadku uzyskania akceptacji większości Prezydium Rady Rodziców dla takiej procedury głosowania. Za skutecznie dostarczone informacje do głosowania uważa się informacje wysłane drogą elektroniczną e-mail zawierające wszystkie niezbędne elementy (treść uchwały i załączniki) na zadeklarowane adresy e-mail przez członków Rady Rodziców w danym roku szkolnym. Głosowanie odbywa się poprzez zebranie drogą elektroniczną, w terminie 72 godzin od momentu ich wysłania, głosów członków Rady Rodziców zgodnie z zasadami opisanymi w punktach 1 i 2 powyżej.
 5. Wszystkie uchwały Zebrania Rady Rodziców, posiedzeń Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców są protokołowane i zamieszczane na stronie internetowej Rady Rodziców.

§ 11

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej Szkoły z następujących źródeł:
  1. zadeklarowanych, dobrowolnych składek rodziców,
  2. darowizn i wpłat osób fizycznych i prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,
  3. odsetek i odpisów bankowych,
  4. darowizn celowych,
  5. innych źródeł przewidzianych właściwymi przepisami prawa.

§ 12

 1. Wydatkowanie środków Rady odbywa się na podstawie budżetu uchwalonego przez Zebranie Rady Rodziców.
 2. Do czasu zatwierdzenia Budżetu Rady Rodziców podstawą wydatków jest projekt Budżetu Rady Rodziców zatwierdzony przez Prezydium Rady Rodziców.
 3. Wydatki zgodnie z Budżetem Rady Rodziców realizuje Prezydium Rady Rodziców.
 4. Fundusze Rady Rodziców pochodzące ze składek rodziców przeznaczane są przede wszystkim na:
  1. pomoce naukowe, środki dydaktyczne oraz książki i czasopisma dla biblioteki,
  2. dofinansowania imprez ogólnoszkolnych,
  3. doposażenie techniczne szkoły (np. pracownie przedmiotowe),
  4. dofinansowanie na wniosek klas imprez o charakterze klasowym,
  5. nagrody dla wyróżniających się uczniów, zespołów uczniów (kół sportowych, artystycznych i naukowych) i klas,
  6. finansowanie wybranych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
  7. bezzwrotną pomoc finansową dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej lub spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznawaną zgodnie z zadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  8. wydatki osobowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców.
 5. Podstawą wydatkowania środków na cele związane z działalnością Szkoły jest podanie złożone przez upoważnionego przedstawiciela Rady Pedagogicznej i zaakceptowane przez Przewodniczącego Rady Rodziców. Przewodniczący Rady Rodziców przed zaakceptowaniem wydatku ma obowiązek zasięgnięcia opinii członków Prezydium Rady Rodziców lub Rady Rodziców. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Rady Rodziców może upoważnić w formie pisemnej do akceptacji wydatków Zastępcę Przewodniczącego ds. finansowych.
 6. Dochody pochodzące z innych źródeł takich jak darowizny wydatkowane są zgodnie z wolą darczyńców lub też uchwałą Zebrania Rady Rodziców bądź uchwałą Prezydium Rady Rodziców.
 7. Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców obejmuje wszystkie środki będące w posiadaniu Rady Rodziców. Na wniosek darczyńcy może zajść konieczność sporządzenia oddzielnego sprawozdania z uzyskanych od niego funduszy.
 8. Darowizny rzeczowe na rzecz Rady Rodziców takie jak środki trwałe, przedmioty nietrwałe, artykuły drobne, powinny być przekazywane na podstawie protokołu.

§ 13

 1. Obsługę księgowo-rachunkową Rady Rodziców oraz prowadzenie kasy, Rada Rodziców może powierzyć księgowemu oraz kasjerowi.
 2. Wynagrodzenie księgowego i kasjera ustala Prezydium Rady Rodziców z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. Wynagrodzenie osób, o których mowa w punkcie 2 powyżej nie może przekraczać 20% planowanego przez Prezydium Rady Rodziców budżetu na dany rok szkolny.
 4. Umowy w imieniu Rady Rodziców podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców lub dwóch członków Prezydium Rady Rodziców działających na postawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego.
 5. Bezpośredni nadzór nad pracą księgowego i kasjera sprawuje Zastępca Przewodniczącego ds. finansowych Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna rady Rodziców.
 6. Przewodniczący Rady Rodziców oraz Zastępca Przewodniczącego ds. finansowych upoważnieni są, działając jednoosobowo, do zakładania oraz likwidowania w banku rachunku rozliczeniowego oraz dokonywania bieżących wpłat i wypłat oraz przelewów bankowych.
 7. Przewodniczący Rady Rodziców jest upoważniony samodzielnie do zawierania w imieniu Rady Rodziców umów dotyczących działania Rady Rodziców.
 8. Prezydium Rady Rodziców drogą uchwały ustala osobę upoważnioną do kontaktów z bankiem w imieniu Rady Rodziców (pobieranie korespondencji, gotówki itp.).
 9. Zasady prowadzenia działalności finansowej Rady Rodziców muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami finansowego prawa polskiego.
 10. Prezydium Rady Rodziców może upoważnić przedstawiciela Rady Rodziców (z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego paragrafu) do obsługi księgowo-rachunkowej funduszów Rady Rodziców.
 11. Osoba wymieniona w pkt 10 powyżej nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

§ 14

 1. Rada Rodziców posługuje się następującymi podłużnymi pieczęciami o treści:
  1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego 02-793 Warszawa, ul. E. Lokajskiego 3
  2. Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego
  3. Zastępca Przewodniczącego ds. finansowych Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego
 2. Osobą dysponującą pieczęciami i przechowującą je jest Przewodniczący Rady Rodziców lub Zastępca Przewodniczącego ds. finansowych.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i zastępuje wcześniej obowiązujący Regulamin Rady Rodziców.

 
Załączniki

 1. Załącznik nr.1

Niniejszy regulamin do poprania w postaci pliku pdf