Regulamin Akcji EkoMol 2016/2017

§1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja „EkoMol” ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie zbierania i przetwarzania makulatury oraz innych surowców wtórnych, a także rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie.
 2. Akcja skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej 340 im. Bogusława Molskiego w Warszawie i polega na zbiórce makulatury oraz innych surowców wtórnych i przekazaniu ich do recyklingu uprawnionemu podmiotowi.
 3. Organizatorem Akcji jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie.
 4. Uprawnionym podmiotem do odbioru ze szkoły surowców wtórnych zgromadzonych przez uczniów i przeznaczenia ich do recyklingu będzie firma wskazana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie.
 5. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie. Nagrody zostaną zakupione ze środków uzyskanych podczas zbiórki.
 6. Pieniądze uzyskane w czasie zbiórki surowców wtórnych będą przekazywane przez podmiot wymieniony w pkt 4 na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie. Pieniądze z Akcji zostaną przeznaczone na zakup nagród oraz na kupno i konserwację stojaków i stacji naprawy rowerów.

§2 Adresaci Akcji EkoMol

 1. Akcja odbywa się w Szkole Podstawowej nr 340 w Warszawie.
 2. Uczestnikami Akcji są uczniowie, którzy dobrowolnie przystąpili do Akcji. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§3 Udział i przebieg Akcji EkoMol

 1. Akcja ma charakter ciągły i trwa od września do czerwca każdego roku szkolnego.
 2. Podczas pierwszej zbiórki uczniowie przynoszący surowce wtórne otrzymają Eko-dzienniczki, w których będą zbierane naklejki.
 3. W ramach Akcji w każdym miesiącu (roku szkolnego) w szkole będzie wyznaczony jeden dzień, w którym uczniowie będą mogli zebrane surowce wtórne przekazać podmiotowi wskazanemu przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie. W trakcie trwania Akcji w szkole odbędzie się 10 zbiórek surowców wtórnych w ciągu roku szkolnego.
 4. Szkoła zobowiązuje się do wskazania osoby – pomocnika koordynatora Akcji, który będzie wspomagał koordynatora, a Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie do wskazania koordynatora.
 5. Podczas pierwszej zbiórki uczniowie przynoszący surowce wtórne otrzymają Eko-dzienniczki, w których będą zbierać naklejki.
 6. Koordynator Akcji wskazany w pkt. 3 zostanie zobowiązany do prowadzenia listy uczniów uczestniczących w konkursie oraz monitorowania ilości przekazywanych surowców przez poszczególnych uczniów oraz podsumowania zbiórki w poszczególnych klasach.
 7. Koordynator Akcji jest zobowiązany do przekazania Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie sprawozdania dotyczącego przebiegu akcji.
 8. Na stronie internetowej oraz tablicy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie będzie umieszczona bieżąca klasyfikacja poszczególnych klas.
 9. Ogłoszenie wyników Akcji nastąpi w czerwcu każdego roku szkolnego.

§4 Zwycięzcy i nagrody

 1. Akcja zakłada rywalizację na dwóch poziomach: szkolnym (indywidualnym) i klasowym.
 2. W każdej kategorii ilość oddanej makulatury oraz innych surowców wtórnych zostanie przeliczona na wartość finansową oraz podzielona na liczbę uczniów w klasie oraz szkole.
 3. Zwycięzcami w kategorii indywidualnej będzie 5 uczniów, którzy zgromadzą surowce wtórne o największej wartości, jeżeli Rada Rodziców pozyska sponsorów szansę na nagrody mają również kolejne osoby z listy.
 4. Zwycięzcami w kategorii klasowej będą 3 klasy, które zebrały surowce wtórne o największej wartości a w akcji brała udział większość uczniów, tj conajmniej 60% uczniów klasy oddało minimum 1 kg podczas 3 zbiórek z 10 zaplanowanych.
 5. Na koniec pierwszego i drugiego semestru roku szkolnego symbolicznym upominkiem zostaną nagrodzone wszystkie dzieci które wzięły chociaż raz udział w zbiórce i które przyniosły min. 1 kg makulatury (bądź ich równowartość), natomiast dzieci które w semestrze wzięły udział trzy razy dostana dodatkowo drobny upominek.
 6. Na koniec roku z Grona Pedagogicznego zostanie wyłoniony nauczyciel (Eko-lider) szczególnie aktywny podczas trwania akcji. Jego postawa zostanie również nagrodzona upominkiem.
 7. Wartość i rodzaj nagród będzie uzależniona od ilości uzyskanych środków z Akcji. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie dopuszcza możliwość pozyskania sponsorów ww. nagród.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926).

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie.
 2. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Akcji, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagród konkursowych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2017-05-08.

Niniejszy regulamin można pobrać w postaci pliku pod tym linkiem.

Poprzednie regulaminy:

 1. Regulamin wrzesień 2016.